Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je MERKAD s.r.o.. se sídlem Bukovecká 6, 73991 Jablunkov IČO: 19539487, Neplátce DPH Společnost je vedená C 93206/KSOS Krajský soud v Ostravě  dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.trendmobil.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: info@trendmobil.cz
telefon: +420 737 366 146
poštovní adresa: MERKAD, s.r.o. Náměstí svobody 1065, 022 01 Čadca
číslo účtu: FIO banka: 2202612151/2010 IBAN: CZ17 2010 0000 0022 0261 2151

1.2.Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí. Prodávajíci nezaručuje okamžitou dostupnost všeho uvedeného zboží.Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího. Informativní dostupnost je uvedena u každého zboží.Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a recyklační poplatky. Mobilní telefony jsou originál zabaleno. Veškéré prodávané mobily prodávamé s 0% DPH je zdaňováno podle §90 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení. Ceny v e-shopu nejsou stejné jako v kamenné prodejně.

1.3.Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.


2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.Kúpna smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").

2.2.Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.3.Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

2.4. V případě, že kupující v objednávce uvede jako údaj o místě, kde má být zboží dodáno "osobní převzetí", považuje se to žádost o rezervaci vybraného zboží v určeném odběrném místě. Potvrzením objednávky prodávající potvrzuje rezervaci vybraného zboží pro kupujícího v určeném odběrném místě. Rezervace zaniká, pokud si kupující zboží nepřevezme (neuzavře kupní smlouvu) v odběrném místě nejpozději do 3. dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.

2.5. V případě objednávky, při které má být zboží osobně převzato kupujícím v odběrném místě, prodávající před převzetím zboží splní informační povinnosti vůči kupujícímu a umožní kupujícímu prohlédnutí zboží. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách až momentem převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.


3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Predávajúci je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.


4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.Kupujúci je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2.Kupujúci má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.


5. Odstoupení od kupní smlouvy (Storno objednávky)

5.1.Predávajúci je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, pokud se spolu nedohodnou na náhradním plnění.

5.2.Kupujúci má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující je také oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendárnych dnů od převzetí zboží podle 5 těchto všeobecných obchodních podmínek bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").

5.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

5.4.Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího

5.5.Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.

5.6.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použíté, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo je část ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.7.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky ve lhůtě 14 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.8.Predávajúci vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovída kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

5.9.Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrhu na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.

5.10.Právo na odstoupení od smlouvy má podle zákona pouze spotřebitel.

5.11. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit vám zboží či služby bez udání důvodu v tomto případě:

Zboží uzavřené v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (například špuntová sluchadla)

Spotřebitelem je podle zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele:

fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

To v praxi znamená, že pokud zákazník v objednávce uvedl identifikační údaje o svém podnikání (IČO, DIČ nebo IČ DPH), potom takový zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud takový zákazník bude chtít vrátit zboží zboží, nemá na to právo ze zákona a je jen na vaší dobré vůli, zda mu vyjdete vstříc.

To se týká i zboží, které si zákazník bez udání firemních údajů objedná zboží do firmy, přičemž je zřejmé, že ho bude používat při výkonu zaměstnání (např. Ochranný oděv či pracovní pomůcky).

Právo na odstoupení od smlouvy také nemají zákazníci, kteří nakupují zboží zjevně pro účely výkonu svého povolání - zákon konkrétně hovoří například o autorizovaných architektech, autorizovaných stavebních inženýrech a advokátech.

5.11.V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 5.4. a 5.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

5.12. Upozorňujeme Vás, že zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


6. Dodací podmínky

6.1. Jestli není dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi.

6.2. Při doručení zásilky kurýrem je zákazník povinen zkontrolovat zásilku - její případné poškození. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o poškozeném / porušeném balení zásilky. V případě, že zásilka je poškozena a po kontrole obsahu zásilky je zjištěno, že obsah zásilky neodpovídá obsahu faktury / objednávky, nebo její obsah je poškozen, je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat v přítomnosti kurýra do škodného zápisu. Při nesplnění vyplnění škodného zápisu, dodatečné reklamace nebudou akceptovány. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

6.3. Zákazník je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit zda není mechanicky poškozen a zda obsah balení odpovídá fakturovanému zboží. V případě, že obsah zásilky neodpovídá fakturovanému zboží, nebo je zboží mechanicky poškozeno (avšak bez známek poškození samotné zásilky, na co se vztahuje bod 4.2.), Je zákazník tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Zákazník je povinen uschovat obalový materiál zásilky až do ukončení šetření příčin vzniklé škody.

6.4. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přímo se zbožím. Tam kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

6.5. Zákazník je informován o odeslání zboží jeden pracovní den před jeho doručením. Zákazník je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat dodavatele, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.

6.6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.


7. Reklamační řád

7.1.Predávajúci odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

7.2.Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 S. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

7.3.Reklamačný řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

7.4.Reklamačný řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

7.5.Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.6.Kupujúci je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.7.Počas záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s originálním obalem zboží, záručním listem a dokladem o zaplacení.

7.8.Ak zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží.

Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo do servisního střediska).

7.9.Predávajúci je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

7.10.V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

7.11.Kupujúci je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.12.Predávajúci vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona.

7.13.Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

7.14.Kupujúci nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.15.Predávajúci si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný, obdobný se srovnatelnými technickými parametry, srovnatelnou technickou kvalitou a cenou.

7.16.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
c) uplynutím záruční doby zboží,
d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
h) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.17.Predávajúci je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.18. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.19.Záručná doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

7.20.Záručná doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.21.v případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet
záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.22.Všetky právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

7.23.Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).

7.24.Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

7.25.Vybavení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

7.26.Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

7.27.Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

7.28.Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

7.29.Oprávnení kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.8 těchto všeobecných obchodním podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž vadu uplatňovat reklamaci opakovaně.

7.30.V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

7.31.O výsledku reklamačního řízení informuje kupujícího telefonicky prodávající, resp. servisní středisko, jestliže bylo reklamované zboží zasláno kupujícím přímo do autorizovaného servisu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující je zároveň seznámen o způsobu převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu.

7.32. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu (§ 620 odst. 1 občanského zákoníku). Pokud kupující není spotřebitel tz. nakupuje na IČO záruční doba je 12 měsíců.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

- na toto zboží: ............................................. .................................................. .

- datum přijetí zboží: ............................................. .........................................

- jméno a příjmení spotřebitele: ............................................ ..........................

- adresa spotřebitele: .............................................. .........................................

- peníze zaslat na účet: ............................................ .......................................

- IBAN: ............................................... .................................................. ..............

- podpis spotřebitele: .............................................. ..........................................

- datum: ............................................... .................................................. ............

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Reklamované zboží a zboží na odstoupení od smlouvy zašlete na naši adresu: MERKAD, s.r.o. Náměstí svobody 1065, 022 01 Čadca

Zboží neposílat na dobírku !!!!

Kompletní poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy


8. Osobní údaje a jejich ochrana

8.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

8.2. Kupující resp. dotčená osoba (dále jako "kupující" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.trendmobil.cz, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akčních nabídkách.

8.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob na marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotčené osoby v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.trendmobil.cz, při registraci na internetovém obchodě www.trendmobil.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.trendmobil.cz, aby prodávající zpracoval a uchovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího

8.4.Prodávajíci oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

8.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

8.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedené v bodě 8.23. těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

8.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

8.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
1 / potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
2 / ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

8.10. Při vydání rozhodnutí podle je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

1 / ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
2 / ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3 / opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
4 / likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5 / likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
6 / blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

8.11. Právo kupujícího podle bodu 8.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

8.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat
1 / zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

8.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

8.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle bodu 8.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

8.15. Pokud kupující uplatní své právo
1 / písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
2 / osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
3 / u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

25.16. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

8.18. Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

8.19. Žádost kupujícího podle bodu 8.9., 8.10. 1 /, 3 / až 6, a bodu 8.12. až 8.14. vybaví prodávající bezplatně.

8.20. Žádost kupujícího podle bodu 8.10. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

8.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 8.19. a 8.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

8.22. Omezení práv kupujícího podle bodu 8.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

8.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 8.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

 

Název subjektu: PPL CZ s.r.o.
Spisová zn.: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze
IČO: 25194798
Sídlo: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
Den zápisu: 26.05.1999

8.24. "Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je zapojen i náš e-shop. Zasíláme vám je pokaždé, když u nás nakupujete, pokud v souladu s § 62 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neodmítnete zasílat elektronickou poštu pro účely přímého marketingu. Osobní údaje za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zjištění Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýze našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu, Heureka.sk navíc můžeme pro tyto účely předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli odmítnout odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Pokud budete mít námitky, nebudeme vám dotazník dále zasílat."

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu, v případě pokud má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevyřídil reklamaci tak, aby byl i on spokojený. Pokud prodávající do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU Podle §3 zákona 391/2015 CFU jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Žádost může podat také online prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.

Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatele. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a, jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 EUR. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 EUR od kupujícího, na úhradu nákladů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.Prodávajíci si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

10.2.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

10.3.Tyto všeobecní obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

10.4.Kupujíci zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V Jablunkov, dne 20.8.2023