Soukromí

Osobní údaje a jejich ochrana

1.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

1.2. Kupující resp. dotčená osoba (dále jako "kupující" nebo "dotčená osoba") poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.trendmobil.cz, realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akčních nabídkách.

1.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob na marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotčené osoby v souladu s § 11 odst. 1 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.trendmobil.cz, při registraci na internetovém obchodě www.trendmobil.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.trendmobil.cz, aby prodávající zpracoval a uchovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího
1.4.Prodávajíci oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

1.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

1.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedené v bodě 1.23. těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

1.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.
1.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
1 / potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
2 / ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
c) účel zpracování osobních údajů,
d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 odst. 4 první věty ZnOOÚ
e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:
- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
- okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
- formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
- třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,

1.10. Při vydání rozhodnutí podle je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:
1 / ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
2 / ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
3 / opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
4 / likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
5 / likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
6 / blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.
1.11. Právo kupujícího podle bodu 1.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

1.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat
1 / zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
2 / využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
3 / poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

1.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

1.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle bodu 1.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
1.15. Pokud kupující uplatní své právo
1 / písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,
2 / osobně ústní formou do zápisu, z níž musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,
3 / u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

1.16. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

1.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

1.18. Pokud kupující nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

1.19. Žádost kupujícího podle bodu 1.9., 1.10. 1 /, 3 / až 6, a bodu 1.12. až 1.14. vybaví prodávající bezplatně.

1.20. Žádost kupujícího podle bodu 8.10. 2 / vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

1.21. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 1.19. a 1.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

1.22. Omezení práv kupujícího podle bodu 1.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

1.23. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 1.2. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:


DHL Parcel Slovensko s.r.o.
Na pantech 18
831 06 Bratislava
IČO: 47 927 682
DIČ: 2024147400IČ DPH: SK2024147400 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 100759 / B


Název subjektu: PPL CZ s.r.o.
Spisová zn.: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze
IČO: 25194798
Sídlo: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany
Den zápisu: 26.05.1999